Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

nazwazdupy
21:03
2078 ead1 390
Reposted fromthetemple thetemple viashitsuri shitsuri
21:01
7697 c8ad 390
Reposted fromwestwood westwood viapomruki pomruki
nazwazdupy
20:52
nazwazdupy
20:51
5271 f44c 390
Reposted fromnaplimak naplimak viasatyrlane satyrlane
nazwazdupy
20:46
Reposted frombluuu bluuu viapomruki pomruki
nazwazdupy
20:44
Icefields Parkway, Banff, Alberta, Canada
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaroads roads
nazwazdupy
20:44
6744 f15e 390
Reposted fromdarshan darshan viapomruki pomruki
nazwazdupy
20:43
7542 1cc5 390
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viabullet00 bullet00
nazwazdupy
20:39
0439 4a10 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapomruki pomruki
20:38
2941 d5f0 390
Reposted fromfreakish freakish viapomruki pomruki

October 12 2018

nazwazdupy
21:28
4683 a23e 390
dzień dobry
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
nazwazdupy
21:27
nazwazdupy
21:26
4489 605f 390
nazwazdupy
21:24
0039 cb08 390
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viashitsuri shitsuri
nazwazdupy
21:24
Reposted frommrrru mrrru viashitsuri shitsuri
nazwazdupy
21:23
1794 8369 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri
nazwazdupy
21:23
1791 d76b 390
Avogado6
Reposted fromPoranny Poranny viashitsuri shitsuri
nazwazdupy
21:22
1257 34e3 390
Reposted fromsoftboi softboi viashitsuri shitsuri
nazwazdupy
21:21
I tak właśnie kształtuje się twoja osobowość. Wiesz zbyt dużo, a ta wiedza rodzi nieufność. Stajesz się coraz bardziej bojaźliwa i sceptyczna. Wyrażanie emocji nie przychodzi już naturalnie, wiec zaczynasz je udawać. Okazywać empatię, której nie czujesz. Uczysz się niknąć w tłumie, wyglądać jak reszta, nawet jeśli od wewnątrz zżera cię rozpacz.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nazwazdupy
21:19
2007 4e86 390
Reposted fromsoftboi softboi viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl