Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

nazwazdupy
18:30
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
nazwazdupy
18:28
0292 52ba
Four Guys Climb 15 Foot Wall
Reposted fromPsaiko Psaiko viawujcioBat wujcioBat
nazwazdupy
18:26
18:25
nazwazdupy
18:23
nazwazdupy
18:20
nazwazdupy
16:04
7980 cc09 390
Reposted fromNekoii Nekoii viahands0me hands0me
nazwazdupy
16:03
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
nazwazdupy
16:01
6956 6938 390
Reposted fromGIFer GIFer viadancingwithaghost dancingwithaghost
nazwazdupy
15:59
5518 2016 390
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
nazwazdupy
15:59
KONIEC, ojejku.
nazwazdupy
14:28
7394 0a06 390
Reposted fromEkran Ekran viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
nazwazdupy
14:20
nazwazdupy
14:14
tiredestprincess:

Not In Love || Crystal Castles
Reposted fromkombinat kombinat viaemtezmazupe emtezmazupe
nazwazdupy
14:10
nazwazdupy
14:07
6982 f05d 390

Moc z Zupy - Agnieszka Osiecka
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
nazwazdupy
14:03
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale chyba nie warto.
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca,
a jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte.
— Wł. Ba.
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
nazwazdupy
13:55
4998 5bb5 390
Reposted fromretaliate retaliate viamendacious mendacious
nazwazdupy
13:54
Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaroads roads
nazwazdupy
13:53
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viamendacious mendacious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl